Produktionshotellet

Koncept

Produktionshotellet etableres ud fra nogle grundforudsætninger om, at det er nødvendigt at nytænke og afprøve mere formaliserede samarbejder på tværs af det offentlige og private for at få flere mennesker ud i beskæftigelse. Produktionshotellets metoder kan efter forløbet sammensættes til en ”best practice”, der fremadrettet kan anvendes i kommunens beskæftigelsesindsats.

Det unikke og helt særlige i Produktionshotellet er, at der ikke blot er fokus på at opbygge den enkelte borgers selvtillid, kompetencer, potentialer og selvbestemmelse i indsatsen, men også at arbejde konkret med virksomheders incitamenter til at ansætte mennesker ”på kanten af arbejdsmarkedet” ikke blot “her og nu”, men også for virksomheden i mere langsigtede perspektiver via en bevidst CSR-metodik og -tilgang.

Formål

Målgruppen for Produktionshotellet er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der ved projektets start har været ledige på kontanthjælp i minimum 12 måneder. Aktivitetsparate har væsentlige sociale, fysiske eller psykiske problemer udover ledighed, som har gjort det svært for dem at træde direkte ind på arbejdsmarkedet. Produktionshotellet har af den grund ikke kun til formål at øge beskæftigelsesgraden blandt disse borgere, men også at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet ved at styrke deres faglige og personlige kompetencer og mindske de sociale, personlige og familiemæssige konsekvenser af langtidsledighed.

Der er også behov for at indtænke nye og mere forpligtende offentlige/private virksomhedssamarbejder og skabe platforme, hvor virksomheders CSR-ansvar synliggøres og dokumenteres i kombination med, at der i praksis samarbejdes omkring aktivitetsparate borgeres mangfoldige indgang i virksomheden.

Læs mere om vores CSR-tilgang.