Effekter og investering i fremtidens indsatser på beskæftigelsesområdet

Effekter og investering i fremtidens indsatser på beskæftigelsesområdet

Der er udsigt til større besparelser i de fleste jobcentre. Der skal spares 380 millioner om året på vejledning og opkvalificering og på administration skal der spares 255 mio. om året. Der skal således både spares på konto 5 og 6 i jobcentrene fra 2023-2026.

Langt over halvdelen af alle aktiveringstilbud i 2019 og 2021 er på Jobindsats.dk opgjort under øvrig vejledning og opkvalificering. Det kan være sundhedstilbud og mange andre forløb, der ideelt set skal understøtte vejen mod job eller uddannelse. Aftalepartierne vil erstatte øvrig vejledning og opkvalificering med ordinære løntimer, uddannelse og virksomhedsrettet tilbud. Øvrig vejledning og opkvalificering vil ikke længere blive talt med i aktive tilbud i det faste antal fokusmål, som jobcentrene skal leve op til. På det administrative område skal pengene blandt andet spares ved at omlægge til flere digitale samtaler.

I de kommende budget år, vurderes det af KL, at besparelserne ift. vejledning og opkvalificering vil få stor betydning overfor borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet, og de fleste kommuner skal tænke i ny løsninger for at sikre effekter og relevante tilbud til borgere, særlig udfordret unge og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Refusionen på forsørgelse aftrappes også over tid, så det bliver dyrere for kommunerne at have borgere på offentlig forsørgelse. Det er nu helt centralt for kommunernes økonomi at have øget fokus på effekter, og skabe resultater med beskæftigelsesindsatsen, hvis pengene fremadrettet skal passe i den enkelte kommune. Der er behov for effektiviseringstiltag og i investeringer, der på sigt giver afkast og besparelser, men hvor der også sikres kvalitet og nytænkning i indsatser.

Kommunerne kan forbedre deres økonomi ved at lave langsigtede investeringer i beskæftigelsesindsatsen. ISU har i samråd med specialister i sociale investeringer udarbejdet en ramme, der kan indgå i en investeringscase tilpasset den enkelte kommune. Investeringscasen giver et billede af, hvor meget merindsatsen kan øge effekterne. Effekten af indsatsen er således afgørende for hvor meget kommunen sparer på kort og langt sigt.

ISU har over nogle år arbejdet med investeringsmodeller, og vi ved, at vi kan skabe resultater så de personer, der afgår fra ydelsen, vedbliver med at være i selvforsørgelse. Således er dem, der overgår til selvforsørgelse første år, også selvforsørgende de kommende år. Der er naturligvis en række parametre i en investeringsmodel, som kan og skal drøftes.

 

Hvor opnås besparelserne i en investeringscase?

Besparelsen opstår ved, at der sker en reduktion i antal fuldtidspersoner på ydelser. Det kan give besparelser på beskæftigelsesområdet i forhold til:

 • Forsørgelse/ydelsen
 • Administration i jobcentret
 • Enkeltydelser (f.eks. boligstøtte og særlig støtte)

Herudover også udgifter fra andre områder end jobcentret, f.eks.:

 • Friplads i daginstitution og lignende
 • Reduktion i social- og sundhedsydelser

Der kan også være øgede indtægter, f.eks. øget skatteindtægter

De sidstnævnte udgifter/indtægter kan være vanskelige at beregne, og det er centralt at udarbejde en investeringsramme, der er enkelt og forståelig. ISU har særdeles gode effekter i investeringscases, der primært har udgangspunkt i de akkumulerede besparelser på ydelsen samt meget lave tilbagefald (under 10%). Det er enkelt og reelt ift. en investeringsparametre og selve investeringen. Der betales først når der er skabt en effekt.

ISU har samarbejde med Den Sociale Investeringsfond, Kapitalfonde og forsker omkring beskæftigelsesrettet investeringer. Vi har til og med udgangspunkt i ikke blot valide metoder og tilgange, men også et afsæt, hvor vi i samarbejde med Jobcentret skaber grundlag for metodeudvikling og en samarbejdsform, hvor vi i fællesskab skaber udvikling og besparelser. Besparelser der i høj grad kan ses på kommunens bundlinje.

ISU har udarbejdet en ramme med parametre hvorunder de forskellige udgifter i en investeringscase kan estimeres for den enkelte kommune. Herudfra kan der udarbejdes eksempler på en investeringscase. Med eller uden Den Sociale Kapitalfond, men med garanteret gevinst, også ift. nytænkning og metodeudvikling af indsatser. Særligt overfor borgere på kanten af arbejdsmarkedet og unge.

EKSEMPEL:

Parametre/RATECARD som kan indgå i overvejelser ifm. investeringscase med ISU, særlig fokus på unge:

Grundforudsætning: Parametre skal være enkle at opgøre. Fokus på effekter over 3 år i det nedennævnte. Der er naturligvis akkumuleret effekt i de efterfølgende år. Forslag til outcome/ratecard i en investeringscase:

 1. Ydelsesudgifter, se nedennævnte beregninger.

Der findes en række forskellige satser, og i dette oplæg ses 5 eksempler på investeringscase:

Eksempel 0 og 00: 50 kontanthjælpsmodtagere, fyldt 30 år (ikke forsøgere)

Eksempel 1-3 unge: Fordeling på 3 ydelsesgrupper.

1/3 unge, som er på kontanthjælp, under 25 år og udeboende (7552 kr. pr. mdr./1888 kr. pr. uge),

1/3 under 30 år med forsørgerpligt (15.570 pr. mdr./3892,5 kr. pr. uge), og

1/3 del under 30 år, psykisk syg, udeboende (11.716 kr. pr. mdr./2929 pr. uge)

 1. En del unge (ca. 10% har VIVE tidligere vurderet) i forløbet forventes at være bosiddende på forsorgshjem eller ophold på bosted efter Serviceloven § 107 og §85, hvilket også bør indgå i en beregning. SØM regner med kommunale besparelser pr. dag på 555 kr. vedr. forsorgshjem, 2.085 kr. vedr. 107-botilbud og 224 kr. pr. dag til §85.

Herudover, efter drøftelser med Karsten Storgaard Bjerre (PhD; Chefkonsulent, Sociale investeringer hos Komponent), er det væsentligt at der i indregningen indgår:

 • Tilbagefaldsprocenter (vurderes at være 10% set fra effekter)
 • Fraflytningsprocenter (gennemsnit på 10%)
 • Modregning af kommunens egen succesrate og
 • Tilbagediskonteringsrenten (SØM anvender 3,5% årligt på linje med Finansministeriet).

Nedennævnte er alene beregninger på pkt. 1, og der skal således tillægges øvrige indtægter/udgifter ift. den samlede investeringscase. Der er et utal af forskellige kombinationer på ungesatser, men uanset vil der være tale om store besparelse i et investeringsforløb med ISU.

 1. Enlige forsørgere under 30 år = 14.882 kr. pr. mdr.
 2. Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud = 10.412 kr. pr. mdr.
 3. Under 30 år, gravid passeret 12 svangerskabsuge = 11.716 kr. pr. mdr.
 4. Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt = 15.570 kr. pr. mdr.
 5. Under 30 år, psykisk syg, udeboende = 11.716 kr. pr. mdr.
 6. 25-29 år, udeboende = 7.552 kr. pr. mdr.
 7. Under 25 år, udeboende = 7.552 kr. pr. mdr.
 8. Under 25 år, hjemmeboende = 3.644 kr. pr. mdr.

Eksempel 0:
50 kontanthjælpsmodtagere over 30 år, sats 2929/uge/11.716 kr. pr. mdr., 80% effektrate (40)

Måned Antal udslusede Akk. Antal udsl. Besparelse
mdr 1 0 0,00 0,00 kr.
mdr 2 0 0,00 0,00 kr.
mdr 3 0 0,00 0,00 kr.
mdr 4 1 1,00 11.716,00 kr.
mdr 5 1 2,00 23.432,00 kr.
mdr 6 1 3,00 35.148,00 kr.
mdr 7 1 4,00 46.864,00 kr.
mdr 8 1 5,00 58.580,00 kr.
mdr 9 1 6,00 70.296,00 kr.
mdr 10 2 8,00 93.728,00 kr.
mdr 11 2 10,00 117.160,00 kr.
mdr 12 2 12,00 140.592,00 kr.
12 597.516,00 kr.
mdr 13 2 14,00 164.024,00 kr.
mdr 14 2 16,00 187.456,00 kr.
mdr 15 2 18,00 210.888,00 kr.
mdr 16 1 19,00 222.604,00 kr.
mdr 17 1 20,00 234.320,00 kr.
mdr 18 1 21,00 246.036,00 kr.
mdr 19 1 22,00 257.752,00 kr.
mdr 20 1 23,00 269.468,00 kr.
mdr 21 1 30,00 351.480,00 kr.
mdr 22 1 24,00 281.184,00 kr.
mdr 23 1 25,00 292.900,00 kr.
mdr 24 1 26,00 304.616,00 kr.
15 3.620.244,00 kr.
mdr 25 2 28,00 328.048,00 kr.
mdr 26 2 30,00 351.480,00 kr.
mdr 27 1 31,00 363.196,00 kr.
mdr 28 1 32,00 374.912,00 kr.
mdr 29 1 33,00 386.628,00 kr.
mdr 30 1 34,00 398.344,00 kr.
mdr 31 1 35,00 410.060,00 kr.
mdr 32 1 36,00 421.776,00 kr.
mdr 33 1 38,00 445.208,00 kr.
mdr 34 1 39,00 456.924,00 kr.
mdr 35 1 40,00 468.640,00 kr.
mdr 36 0 40,00 468.640,00 kr.
I alt 13 40,00 12.711.860,00 kr.

Eksempel 00:
Som eksempel 1, dog med hurtigere udslusning (som i ISUs tidligere forløb), 80% effektrate (40).

Måned Antal udslusede Akk. Antal udsl. Besparelse
mdr 1 0 0,00 0,00 kr.
mdr 2 0 0,00 0,00 kr.
mdr 3 0 0,00 0,00 kr.
mdr 4 2 2,00 23.432,00 kr.
mdr 5 2 4,00 46.864,00 kr.
mdr 6 2 6,00 70.296,00 kr.
mdr 7 2 8,00 93.728,00 kr.
mdr 8 2 10,00 117.160,00 kr.
mdr 9 2 12,00 140.592,00 kr.
mdr 10 2 14,00 164.024,00 kr.
mdr 11 2 16,00 187.456,00 kr.
mdr 12 2 18,00 210.888,00 kr.
18 1.054.440,00 kr.
mdr 13 2 20,00 234.320,00 kr.
mdr 14 2 22,00 257.752,00 kr.
mdr 15 2 24,00 281.184,00 kr.
mdr 16 2 26,00 304.616,00 kr.
mdr 17 2 28,00 328.048,00 kr.
mdr 18 2 30,00 351.480,00 kr.
mdr 19 2 32,00 374.912,00 kr.
mdr 20 2 34,00 398.344,00 kr.
mdr 21 2 36,00 421.776,00 kr.
mdr 22 2 38,00 445.208,00 kr.
mdr 23 1 39,00 456.924,00 kr.
mdr 24 1 40,00 468.640,00 kr.
22 5.377.644,00 kr.
mdr 25 0 28,00 328.048,00 kr.
mdr 26 0 30,00 351.480,00 kr.
mdr 27 0 31,00 363.196,00 kr.
mdr 28 0 32,00 374.912,00 kr.
mdr 29 0 33,00 386.628,00 kr.
mdr 30 0 34,00 398.344,00 kr.
mdr 31 0 35,00 410.060,00 kr.
mdr 32 0 36,00 421.776,00 kr.
mdr 33 0 38,00 445.208,00 kr.
mdr 34 0 39,00 456.924,00 kr.
mdr 35 0 40,00 468.640,00 kr.
mdr 36 0 40,00 468.640,00 kr.
I alt 0 40,00 16.683.584,00 kr.

Eksempel 1:
100 unge på kontanthjælp, under 25 år udeboende, sats 1888/uge/7552 kr. pr. mdr., 60% effektrate (60)

Måned Antal udslusede Akk. Antal udsl. Besparelse
mdr 1 0 0,00 0,00 kr.
mdr 2 0 0,00 0,00 kr.
mdr 3 0 0,00 0,00 kr.
mdr 4 1 1,00 7.552,00 kr.
mdr 5 1 2,00 15.104,00 kr.
mdr 6 1 3,00 22.656,00 kr.
mdr 7 1 4,00 30.208,00 kr.
mdr 8 1 5,00 37.760,00 kr.
mdr 9 1 6,00 45.312,00 kr.
mdr 10 2 8,00 60.416,00 kr.
mdr 11 2 10,00 75.520,00 kr.
mdr 12 2 12,00 90.624,00 kr.
12 385.152,00 kr.
mdr 13 2 14,00 105.728,00 kr.
mdr 14 2 16,00 120.832,00 kr.
mdr 15 2 18,00 135.936,00 kr.
mdr 16 2 20,00 151.040,00 kr.
mdr 17 2 22,00 166.144,00 kr.
mdr 18 2 24,00 181.248,00 kr.
mdr 19 2 26,00 196.352,00 kr.
mdr 20 2 28,00 211.456,00 kr.
mdr 21 2 30,00 226.560,00 kr.
mdr 22 2 32,00 241.664,00 kr.
mdr 23 2 34,00 256.768,00 kr.
mdr 24 2 36,00 271.872,00 kr.
24 2.650.752,00 kr.
mdr 25 2 38,00 286.976,00 kr.
mdr 26 2 40,00 302.080,00 kr.
mdr 27 2 42,00 317.184,00 kr.
mdr 28 2 44,00 332.288,00 kr.
mdr 29 2 46,00 347.392,00 kr.
mdr 30 2 48,00 362.496,00 kr.
mdr 31 2 50,00 377.600,00 kr.
mdr 32 2 52,00 392.704,00 kr.
mdr 33 2 54,00 407.808,00 kr.
mdr 34 2 56,00 422.912,00 kr.
mdr 35 2 58,00 438.016,00 kr.
mdr 36 2 60,00 453.120,00 kr.
I alt 24 60,00 10.127.232,00 kr.

Eksempel 2:
100 unge på kontanthjælp, under 30 år med forsørgerpligt, sats 3892 kr./uge/15.570 kr. pr. mdr., 60% effektrate (60)

Måned Antal udslusede Akk. Antal udsl. Besparelse
mdr 1 0 0,00 0,00 kr.
mdr 2 0 0,00 0,00 kr.
mdr 3 0 0,00 0,00 kr.
mdr 4 1 1,00 15.570,00 kr.
mdr 5 1 2,00 31.140,00 kr.
mdr 6 1 3,00 46.710,00 kr.
mdr 7 1 4,00 62.280,00 kr.
mdr 8 1 5,00 77.850,00 kr.
mdr 9 1 6,00 93.420,00 kr.
mdr 10 2 8,00 124.560,00 kr.
mdr 11 2 10,00 155.700,00 kr.
mdr 12 2 12,00 186.840,00 kr.
12 794.070,00 kr.
mdr 13 2 14,00 217.980,00 kr.
mdr 14 2 16,00 249.120,00 kr.
mdr 15 2 18,00 280.260,00 kr.
mdr 16 2 20,00 311.400,00 kr.
mdr 17 2 22,00 342.540,00 kr.
mdr 18 2 24,00 373.680,00 kr.
mdr 19 2 26,00 404.820,00 kr.
mdr 20 2 28,00 435.960,00 kr.
mdr 21 2 30,00 467.100,00 kr.
mdr 22 2 32,00 498.240,00 kr.
mdr 23 2 34,00 529.380,00 kr.
mdr 24 2 36,00 560.520,00 kr.
24 5.465.070,00 kr.
mdr 25 2 38,00 591.660,00 kr.
mdr 26 2 40,00 622.800,00 kr.
mdr 27 2 42,00 653.940,00 kr.
mdr 28 2 44,00 685.080,00 kr.
mdr 29 2 46,00 716.220,00 kr.
mdr 30 2 48,00 747.360,00 kr.
mdr 31 2 50,00 778.500,00 kr.
mdr 32 2 52,00 809.640,00 kr.
mdr 33 2 54,00 840.780,00 kr.
mdr 34 2 56,00 871.920,00 kr.
mdr 35 2 58,00 903.060,00 kr.
mdr 36 2 60,00 934.200,00 kr.
I alt 24 60,00 20.879.370,00 kr.

Eksempel 3:
100 unge på kontanthjælp, under 25 år udeboende, sats 2929 kr./uge/11.716 kr. pr. mdr., 60% effektrate (60)

Måned Antal udslusede Akk. Antal udsl. Besparelse
mdr 1 0 0,00 0,00 kr.
mdr 2 0 0,00 0,00 kr.
mdr 3 0 0,00 0,00 kr.
mdr 4 1 1,00 11.716,00 kr.
mdr 5 1 2,00 23.432,00 kr.
mdr 6 1 3,00 35.148,00 kr.
mdr 7 1 4,00 46.864,00 kr.
mdr 8 1 5,00 58.580,00 kr.
mdr 9 1 6,00 70.296,00 kr.
mdr 10 2 8,00 93.728,00 kr.
mdr 11 2 10,00 117.160,00 kr.
mdr 12 2 12,00 140.592,00 kr.
12 597.516,00 kr.
mdr 13 2 14,00 164.024,00 kr.
mdr 14 2 16,00 187.456,00 kr.
mdr 15 2 18,00 210.888,00 kr.
mdr 16 2 20,00 234.320,00 kr.
mdr 17 2 22,00 257.752,00 kr.
mdr 18 2 24,00 281.184,00 kr.
mdr 19 2 26,00 304.616,00 kr.
mdr 20 2 28,00 328.048,00 kr.
mdr 21 2 30,00 351.480,00 kr.
mdr 22 2 32,00 374.912,00 kr.
mdr 23 2 34,00 398.344,00 kr.
mdr 24 2 36,00 421.776,00 kr.
24 4.112.316,00 kr.
mdr 25 2 38,00 445.208,00 kr.
mdr 26 2 40,00 468.640,00 kr.
mdr 27 2 42,00 492.072,00 kr.
mdr 28 2 44,00 515.504,00 kr.
mdr 29 2 46,00 538.936,00 kr.
mdr 30 2 48,00 562.368,00 kr.
mdr 31 2 50,00 585.800,00 kr.
mdr 32 2 52,00 609.232,00 kr.
mdr 33 2 54,00 632.664,00 kr.
mdr 34 2 56,00 656.096,00 kr.
mdr 35 2 58,00 679.528,00 kr.
mdr 36 2 60,00 702.960,00 kr.
I alt 24 60,00 15.711.156,00 kr.

Tal, der taler for, at vi kan dét, vi lover

Se nogle af vores cases med dokumention for tallene

0%
KOMMUNERNE TILBAGEFALDSPROCENT
0%
ISU´S TILBAGEFALDSPROCENT
0%
ISU FÅR FLERE I ARBEJDE
0%
MILLIONER I BESPARELSE OVER 2 ÅR I FURESØ

Det siger vores kunder

Vi kan sige meget, men vores kunders ord siger mere...

Mulige besparelser og større socialpolitisk drift i kommunerne overfor ledige kontanthjælpsmodtagere – et eksempel fra Furesø Kommune.

Furesø Kommune

Furesøs Jobcenterchef - Flemming Sommer

Han har i mange år haft et alkoholproblem (siger selv S har drukket siden S var 13 år), og S har i perioder drukket rigtigt meget. S synes dog aldrig påvirket når man taler med ham.

MAND PÅ 54 år – S

Anonym

Hun har haft en meget turbulent opvækst, som forfølger hende som voksen. Hun har en uddannelse som kontorass., og har været ind og ud af kontanthjælp mange gange.

KVINDE på 51 år

Anonym

ISU varetager myndighedsopgaven for 220 aktivitetsparate i Tårnby kommune.
Effekt af ISU metoden i Tårnby – at skabe mening og forståelse.

Tårnby kommune

Tårnby kommune

Vi skaber økonomiske resultater og mennesker i balance

Vi tænker i helheder og mener, at mennesker i balance er god økonomi målt både på dine resultater, men også på din organisation.
Vi er så sikre, at det er ”no cure, no pay”